algemene voorwaarden

— Download hier in PDF-formaat: —  

Algemene voorwaarden De Liftassistent – verhuislift verhuur

1. DEFINITIES Opdrachtnemer: De Liftassistent Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de totstandkoming van de opdracht wederpartij van De Liftassistent is. Opdracht: iedere overeenkomst met De Liftassistent in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Materiaal: materiaal ten behoeve van verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, voertuigen en dergelijke, dat door De Liftassistent bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt. Verhuislift: onderdeel van het materiaal voor het uitvoeren van verticaal transport. Assistent: begeleider en/of bedienaar van Verhuislift

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van De Liftassistent, zoals prijsopgave’s, opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door De Liftassistent en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OPDRACHT

1. Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van een bevestiging door de opdrachtgever, dan wel door de aanvaarding door De Liftassistent van een verzoek tot het aangaan van een opdracht of de uitvoering daarvan. 2. Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt De Liftassistent slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door De Liftassistent.

4. VERGOEDING

1. De Liftassistent stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een (uur)vergoeding vast. De vergoeding is incl. 21% BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door De Liftassistent uitgevoerde prestatie. Indien een afwijkende uurvergoeding wordt overeengekomen geldt deze mits schriftelijk is overeengekomen. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt opdrachtgever zorg over heffingen of kosten van overheids-, gemeente- of andere instanties, zoals inzake van vergunningen, parkeergeld, afzettingsmateriaal, rijplaten en alle andere verplichtingen die samenhangen met de uitvoering van de opdracht. Kosten, als boetes, sleepkosten, voortvloeiend uit nalatigheid van bovengenoemde worden op opdrachtgever verhaald.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties, zulks naar het oordeel van De Liftassistent en/of op aangeven van klant. Indien blijkt dat de omstandigheden op of om de locatie zodanig zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet binnen de een redelijke tijd kan worden uitgevoerd, heeft De Liftassistent het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten (al dan niet ingevolge het geldende uurtarief) of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

2. Mocht de gesteldheid of omstandigheden op of om de locatie van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan met risico voor het materiaal en verdere gereedschappen en/ of het personeel of derden zou kunnen geschieden, dan heeft De Liftassistent het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren. De opdrachtnemer zal zich in dit geval een redelijke vergoeding aangeboden zien krijgen.

3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden naar, op en om de locatie, inclusief parkeer –of vervoerruimte, voor de verhuisliften zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat De Liftassistent in redelijkheid in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich De Liftassistent vooraf op de hoogte te stellen van belemmeringen en bijzonderheden naar, op of om de locatie. Opdrachtgever verplicht zich om voorzorgsmaatregelen te treffen om op of van de gewezen lokatie te komen, zoals rijplaten, hekken of afzetmateriaal te plaatsen. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuisliften en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen. Artikel 4 Lid 2 is dienovereenkomstig van toepassing.

6. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Iedere aansprakelijkheid van De Liftassistent, die valt buiten en boven de dekking van c.q. uitkering ingevolge de verplichte verzekering wordt hierbij uitgesloten. De aansprakelijkheid voor personeel van De Liftassistent en anderen c.q. hulppersoneel wordt hierbij volledig uitgesloten.

2. Voor zover De Liftassistent tot enige schadevergoeding is gehouden en de verzekeraar niet of onvoldoende uitkeert, is schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de overeengekomen opdrachtvergoeding; in het geval dat de verzekeraar uitkeert, is De Liftassistent uitsluitend gehouden tot betaling van de hoogte van het aldus uit te keren bedrag.

3. Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van c.q. uitkering ingevolge de bedoelde verplichte verzekering terzake de wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van De Liftassistent zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen De Liftassistent zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen De Liftassistent zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van de opdrachtgever, zulks met uitzondering evenwel van schade aan het materiaal. Indien echter De Liftassistent bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materiaal is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van de opdrachtgever en/of diens personeel komt deze ten laste van de opdrachtgever.

4. De Liftassistent is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van of buiten de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van c.q. uitkering ingevolge de bedoelde verzekering.

5. De opdrachtgever is gehouden De Liftassistent terzake de in de artikelen 6.2 en 6.3 genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.

6. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van de opdrachtgever zal tot vrijwaring gelden ook ten gunste van het personeel van De Liftassistent en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door De Liftassistent ingeschakelde adviseurs.

7. De Liftassistent is nimmer aansprakelijk voor schade aan of het gevolg van te vervoeren goederen van opdrachtgever. Alle voortvloeiingen voortkomend uit de handelingen van de Assistent alsmede bij het op- en afbouwen van Verhuislift zijn op risico van opdrachtgever tenzij opdrachtgever en Assistent anders overeen zijn gekomen. Artikel 5 is dienovereenkomstig van toepassing.

7. OPSCHORTING EN BEEINDIGING OPDRACHT

De Liftassistent zal de uitvoering van de opdracht zonder enig recht op schadevergoeding met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien naar het oordeel van De Liftassistent:

1. De Liftassistent c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht dreigen te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;

2. de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet of redelijke eisen van veiligheid;

3. de uitvoering van de opdracht in redelijkheid onmogelijk is, door derden wordt gehinderd of verboden;

4. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van zodanige omstandigheden in de omgeving van de verhuislift dat De Liftassistent het niet verantwoord acht de opdracht uit te voeren. De Liftassistent zal in deze gevallen gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. Gedurende de duur van de opschorting zal het geldende (uur)tarief van De Liftassistent onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden eventueel kunnen worden hervat, ook indien een vaste prijs is overeengekomen.

8. GEEN VERPLICHTING TOT ZELF UITVOEREN

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft De Liftassistent te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn.

9. ANNULERING

1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert brengt De Liftassistent de als gevolg hiervan in redelijkheid ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering ontstane omzetverlies als volgt ten laste van de opdrachtgever: a. indien de opdracht 2 werkdagen voorafgaande aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur wordt geannuleerd, wordt 50% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht. b. indien de opdracht 2 werkdagen voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 12.00 uur doch voor 17.00 uur wordt geannuleerd, wordt 75% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht. c. indien de opdracht 2 werkdagen voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 17.00 uur wordt geannuleerd of als de verhuislift reeds naar het werk is vertrokken, wordt 100% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht. d. Indien de opdrachtgever er voor kiest de omstandigheden op de werkplek af te wachten, worden de wacht uren volledig doorberekend tot het moment waarop de werkzaamheden kunnen worden aangevangen, volgens de meest recente prijslijst van De Liftassistent, ook indien een vaste prijs is overeengekomen. Ook worden alle bijkomende kosten in rekening gebracht. e. Indien er geen bericht van annulering van opdrachtgever wordt ontvangen gaat De Liftassistent er van uit dat de opdracht dient te worden uitgevoerd.

1.2. De Liftassistent behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren zonder opgaaf van reden. a. In het geval weersomstandigheden van dien aard zijn dat er sprake is van onwerkbaar weer bijvoorbeeld bij windstoten, windkracht 5 beaufort of meer, mist, neerslag of omstandigheden waardoor de last vanaf de grond niet goed zichtbaar is, een en ander te beoordelen door De Liftassistent, dan heeft De Liftassistent het recht de opdracht te annuleren, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding. b. De Liftassistent behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren op grond van onverwachte reparatiewerkzaamheden zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding. In dit geval vervalt opdrachtgever eveneens iedere betalingsaansprakelijkheid. c. De Liftassistent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, als verkeersvertraging, wegopbreking, tenzij Artikel 5 Lid 3 van toepassing is.

10. BETALING

1. Betaling dient per contant te geschieden ten medewerker van De Liftassistent. Indien anders overeengekomen dient bij betaling per bank de datum van betaling de datum van creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt afgeboekt.

2. Verrekening of inhouding is, alsmede op facturen, op welke grond dan ook, niet toegestaan.

3. Bij niet-tijdige betaling daaronder begrepen betaling van enige termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, bij gebreke waarvan een termijn van 8 dagen geldt, is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een courante rentevergoeding per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.

4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door De Liftassistent, te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,–. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand ook voor zover die een gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan.

5. De Liftassistent is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van De Liftassistent voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

11. RECLAMES EN VERVAL VAN RECHTEN VAN OPDRACHTGEVER

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de opdracht.

2. Opdrachtgever dient eventueel waarneembare gebreken terstond bij De Liftassistent te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan De Liftassistent te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door De Liftassistent geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.

3. Reclames terzake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het einde der uitvoering van de opdracht bij De Liftassistent te worden ingediend, bij gebreke waarvan De Liftassistent wordt geacht de opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd.

4. Elk recht van de opdrachtgever terzake de opdracht, schadevergoeding daaronder begrepen, vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één maand na het einde der uitvoering van de opdracht een vordering tegen De Liftassistent heeft ingesteld.

12. OVERMACHT

Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die De Liftassistent niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmede De Liftassistent bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de De Liftassistent kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, file’s, werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materiaal, het in gebreke zijn, c.q. blijven van leveranciers van De Liftassistent en calamiteiten zoals brand etc.